runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 179 Gripsholms slott
Mariefred

Haralds sten
Det här är en av de absolut mest välkända runstenar vi har i Sverige. Dels har den en ovanligt lång vers på fornyrdislag med kenning och allt, dels är den en av de främsta av Ingvarsstenarna.

Stenen står uppställd på ena sidan av den gångväg som leder fram till Gripsholms slott. På vänstra sidan hittar man en annan sten, Sö 178.

Den här stenen är rest till minne av Harald, som uppges vara bror till Ingvar. I och med att det är en kvinna, Tola, som låtit resa stenen tror man att hon har varit en frilla till Ingvars far, och att Harald alltså skulle vara halvbror med Ingvar. Detta låter nog troligt, särskilt om man går på Mats G Larssons linje om stenarna i väggen i Strängnäs domkyrka, eftersom Ingvars mor i så fall skulle ha hetat Ingeborg. Se Sö 277.

Fyndet av denna sten är en lustig historia, och det verkar bara vara ren tur att man kan se den idag. Den hittades på 1820-talet som en tröskelsten inne i Gripsholms slott, övertäckt av tjära. Det var nog tur, ty annars hade säkerligen ristningsytan inte varit i samma goda skick som den faktiskt är. Först 1930 beslutade man att ta fram runstenen ur golvet och ställa upp den på sin nuvarande plats. Man tror att stenen har hamnat i slottet på 1500-talet sedan det kartusianerkloster som fanns i staden rivits under reformationen och bidragit med byggnadsmaterial. Hur den har hamnat i klostret vet man givetvis inte, men allt pekar på att det har funnits en stormannagård ute på slätten mellan Strängnäs och Mariefred i höjd med Åkers kyrka, och att det på denna gård har funnits män med namn som Emund, Ingvar, Harald ...

En lustig detalj i själva inskriften är att vissa av orden har ordskillnadstecken här och där, trots att det bevisligen är ett ord. Detta tillsammans med vissa hopdragningar gör texten lite knepig att läsa!

tula : lit : raisa : stain : þinsat : sun : sin : haralt : bruþur : inkuars
: þaiR // furu : trikila : fiari : at : kuli : auk : a : ustarlar : ni : kafu : tuu : sunar : la : a sirk : lan : ti


"Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. De foro manligen fjärran efter guld och österut gåvo örnen (mat), dogo söderut i Särkland."

Mitten på stenen
Ingvar
Ingvar i närbild

Den här stenen är den av Ingvarsstenarna som ger mest information i fråga om vart detta ödesdigra vikingatåg gick. Vi får veta att de först for österut och där "gav örnen föda", dvs man krigade och lämnade lik efter sig på slagfältet för örnar att äta. Därefter for man vidare söderut och där mötte man döden i Särkland - saracenernas land. Jag rekommenderar Mats G Larssons böcker om detta ödesdigra vikingatåg och om de ryska färderna över huvud taget.

Slottet med stenen i förgrunden
Ornamentiken är påfallande enkel, särskilt om det är Ingvars bror vi har att göra med - en orm sedd uppifrån, mer är det inte. Dybeck lär ha sagt något i stil med att det orden i sig som är utsmyckningen, låt vara en poetisk sådan! Slutdelen av inskriften är skriven på fornyrðislag med tre verspar på sedvanligt allittererande vis.


þæiR foru drængila
fiarri at gulli
ok austarla
ærni gafu
dou sunnarla
a Særklandi.
Slottet och stenen