runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 214 Årby

Årbystenen
Det här är en runsten med ett typiskt runstensöde. Först finns den omnämnd i Ransakningarna redan 1667 (som så många andra):
Uthi Årby giärdet emellan byyn och skogsbacken een stoor steen finnes upreest, på honom een Chrono öfwerst, och i bredderne bookstäfwer, gambla och med mycken moosa öfwerdragna.
Därefter är den försvunnen tills man återfinner den på 1860-talet (som så många andra). Den ligger då i grundmuren till spisen på gården (som så många andra), sönderslagen (som så många andra) i flera bitar, varav en trekantig bit på högersidan aldrig återfunnits. Stenen var för stor för att få ut genom dörren(!), men ägaren till gården lät i alla fall täcka den med en tjock järnhäll så den låg skyddad (vilket inte är särskilt vanligt med andra stenar). Dessutom gjordes en ritning som sattes bakom glas och ram i stugan. Slutligen togs fragmenten fram i början av 1930-talet (som så många andra) och fogades samman med stenkitt (som så många andra).

I Runverket står det att stenen står upprest invid ett gravfält som man förmodar är så nära den ursprungliga platsen man kan komma. Idag står den vid infarten till en av gårdarna i Årby, men av något gravfält syns inte ett spår (som så många andra idag).

Man kan inte annat än bli imponerad av den tid som förflutit sedan stenen restes, och inse att det har funnits en gård med namnet Årby här i minst tusen år. USA som land är lite drygt tvåhundra år. Det ger onekligen perspektiv!

· suin · let · ra(is)a · stain · þina ·
at · uikaiR · fa
þur · sen · koþan ·
b(yki · a)rby · bali · risti ·

"Sven lät resa denna sten efter Viger, sin gode fader,
(som) bodde i Årby. Balle ristade."

Namnet Viger eller Vigeir betyder nog 'stridsspjut' (Vig-GeiR), men säker kan man ju aldrig vara. Uttrycket byggi Arby betyder "han som bor i Årby" menar lärda runologer, men skulle det inte lika gärna kunna vara "han som lät bygga gården Årby"? Men vad vet jag, klåpare och dilettant som jag är ...

På bilden här intill kan man se just den passage där det står byggi Arby. Lägg gärna märke till den mycket typiska ormen med de runda utstående ögonen, som alltså är ett lätt igenkännligt karaktärsdrag på Balles ristningar.

Det här är som framgår av transskriberingen en av de signerade stenar på Selaön som Balle har ristat. Se förslagsvis Sö 203 och Sö 210, men gärna även Sö 209 som också troligen är ett verk av den mycket produktive Balle.
Balle