runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 197 Kolsundet, Selaön

Kolsundsbumlingen
Det här är verkligen en något udda runsten, eftersom den är ett större stenblock och att huvuddelen av ristningen dessutom befinner sig ovanpå denna bumling. Man måste alltså klättra lite för att kunna läsa runorna, och så måste det ju bevisligen ha varit även på den tid då bröderna levde.

Stenblocket ligger lite drygt fyra meter över vattenytan och år 1050 blev man troligen blöt om fötterna om man gick ett varv runt stenen. Kanske att det har funnits en angöringsplats just här, och stenen har i så fall säkert tjänat som ett riktmärke eller rentav det första man satte foten på om man hoppade iland från en knarr eller en snäcka? Hur som helst var Kolsundet väldigt trångt, och så är det än idag. Förr var det den viktigaste överskeppningsplatsen mellan Selaön och fastlandet.

Som synes är stenen tämligen skrovlig och knölig, men ristaren har snarare uttnyttjat alla ojämnheter för att få till ristningen.

· byrn · auk· kerþar· litu · hauka · stin· at ·
brþr
· sena· uikik· auk· sigfast ·
kuþ
· halbi · selu þira· bet · þan· til· kuni· kerua ·

"Björn och Gärdar läto hugga stenen
efter sina bröder Viking och Sigfast.
Gud hjälpe deras själ bättre än de kunde förtjäna."

Slutformuleringen har inget att göra med att bröderna var särskilt råa och ogudaktiga, utan uttrycker snarare en from förhoppning om ett bättre liv efter detta. Det finns liknande formuleringar på andra runstenar i hela landet.
Ovansidan
Sidans slinga
Inskriften är nästan identisk med Sö 203 i inledningen, och det är inte särskilt svårt att gissa sig till att även denna ristning är utförd av Balle. Den gode Brate pekar på några tydliga likheter, till exempel det faktum att skiljetecknen är av två slag - dels runda punkter, dels små lodräta streck. Det finns även grammatiska likheter.

Här intill ser man den del av slingan som sträcker sig ut över en av sidorna, och på bilden här ovanför rundjurets huvud och större delen av slingan. Observera att man alltså måste stå på runorna för att kunna läsa! Bokstavligen!

Slutordet kerua finner man på en alldeles egen sida av stenblocket (se nedan).
Man har spekulerat i om anledningen till att två stenar med delvis samma innehåll står uppställda så nära varandra. En teori går ut på att det har funnits en tingsplats här, och därför har man gjort denna ristning. Den som står i Östa hage är då rest intill ättens gravfält, som ju är en mer vanlig placering för en runsten av det här slaget. Det som talar för att det verkligen har funnits en tingsplats här, är kanske att det finns en sten till, Sö 196, som troligen omnämner detta ting.

Stenen står idag inne på en privat sjötomt, men smyger man tillräckligt diskret så är ristningen väl värd att betittas!


Ordet "kerua" i närbild
"kerua"