runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 184 Årby, Mariefred

Årbystenen
Den här stenen står upprest invid gården Årby, som ligger intill den gamla vägen mellan Mariefred och Ärja, men den är inte helt lätt att se. Den står nämligen på en liten höjd mellan en lika liten grusväg och landsvägen, så det gäller att spana noga från bilfönstret om man ska få syn på den. Eller stanna och fråga, för det är alltid lika roligt!

I Ransakningarna kan man läsa följande om stenen:

Uthi Åhrby gärde wijd byn finns en backe i anseende till en ättebacke och en uprest runsteen med sin skrift på den ena sijdan, hwilken at afskrifwa wil god och beqwemligh tijd til.

Av ättebacken finns det ingenting kvar idag, och när Dybeck var här på 1800-talet fanns det visst bara tre gravkullar kvar "af 16 förstörde".

Ristningen är väldigt tydlig och ornamentiken enkel, så det är inga problem att läsa vad det står. Som synes var stenen nyligen rengjord och uppmålad när jag var där (juni-04), men det saknas en skylt!

Det på runstenar tämligen vanliga ordet kuþan finns även på denna sten. Det säger helt enkelt att brodern var en "god" broder.
Mariefred ligger inte långt från denna sten

hermuþr : lit : raisa x stain x þinsa x at x al + bruþur x sin x kuþan x
kuþ hialbi anta + hans x

"Härmod lät resa denna sten efter Hall(?), sin gode broder. Gud hjälpe hans ande."

Namnet Hall är synnerligen osäkert, särskilt som det inte finns några andra belägg för namnet under vikingatiden. Desto vanligare på Island dock. Jag kan för lite fornnordiska, men gissa kan jag - är inte namnet Ål ett gångbart alternativ? Särskilt med tanke på andra "fiskenamn" på stenar här i trakten ...
Mariefred