runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 281 Strängnäs domkyrka

Ingvarssten i kyrkan
Detta är också en Ingvarssten, och den har som synes varit delad i tre stycken som nu är sammanfogade. Stenen upptäcktes 1863 och låg som en tröskelsten inne i kyrkan. Som så många andra stenar i domkyrkan är även denna ett fragment av en större sten, men här är ändå relativt många runor bevarade. Om man tänker sig att foten är åt vänster och toppen åt höger, kan man lätt föreställa sig ungefär hur inskriften måste ha sett ut. Först omnämns ett kvinnonamn som flera runologer vill få till ett Hallvi, men Dybeck påpekar att det troligen måste vara ett längre namn, med tanke på utrymmet. Jag tror mer på ytterligare en namn innan Hallvi istället, nämligen faderns namn samt ett 'auk'. På toppen har nog den dödes namn stått ristat samt släktskapet med resaren eller resarna. Inskriften avslutas sedan troligen med något i stil med "de österut ändades, med Ingvar i Särkland".

Värt att påpeka är att den Ulv som omnämns förmodligen har varit en kändis, eftersom man är noga med att förklara släktskapet med denne broder. Det är nämligen inte helt vanligt att uttrycka sig på det viset utan tydlig anledning.

alui : lit · kira : kubl : ifti --- burþur : ulfs·
þiR · au --- miþ· ikuari : o : sirk · lat

"(Hallvi?) lät göra minnesmärket efter --- Ulvs broder.
De ös(terut) --- med Ingvar i Särkland"

Ett kummel (kubl) indikerar att det har funnits ytterligare minst en sten som har hört ihop med denna, kanske med bilder, men det kan lika gärna bara ha varit en rest minnsesten, en så kallad bautasten. Platsen kan ursprungligen ha varit på var sida längs en större väg eller invid familjens gravfält. Det är givetvis omöjligt att gissa sig till en kontext med dagens placering! Tittar man noga på bilden här till höger så kan man se de två stenarna på var sida om huvudingången till domkyrkan. Inte så lätt, men ändå!
Stenarna i väggen
^                                                       ^
Sö 277 till vänster och den här (sö 281) till höger