runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö Fv1948; 289 Aspa bro
(nyfynd från 1937)

Aspastenen
Detta är en av flera runstenar som står uppställda vid bron mitt i Aspa, och den betraktas av många som den märkligaste! Fyndet av denna sten gjordes året efter att Södermanlandsdelen i Runverket blivit klart, alltså 1937. Man hittade stenen i den vägbank som fanns invid den gamla bron över Storån när ett provisoriskt dike skulle grävas. Den två meter höga stenen restes så småningom bredvid Sö 141.

Ristningsytan är ganska sliten, men runorna som finns i behåll är ordentligt huggna, så läsningen är tämligen säker. Man börjar längst ner till vänster vid ormens huvud, fortsätter varvet runt till det andra ormhuvudet innan man läser i samma ordning även på den inre U-slingan (upp och ner-vänt U förvisso).

Namnen Anund och Ragnvald tyder på att det var en betydande släkt som lät resa den här stenen, eftersom de namnen var förbehållna hövdingarnas familjer ännu under vikingatiden.

Runologerna är något osäkra på vad o rauniki kan betyda, men Sven B F Janssons förslag här intill är nog bra. Även Lars Hellberg skriver i en härligt lång mening:

Detta uttryck synes ... beteckna ett område med politisk betydelse, nämligen det Rönö hundare,
vid vars tingplats stenen är rest, och rauniki kan
vara en avledning på förleden i fornsvenska
Røntunum, det nutida Runtuna, som varit en
centralpunkt inom detta område.

Sålunda får man förmoda att Rauningi har varit ett vikingatida namn på ett hövdingadöme i Sörmland, på samma sätt som t.ex. Tören.

Observera att den här stenen är den äldsta skrift vari vårt land Sverige omnämns!

ostriþ : lit : -ira : kum --- usi : at : anunt : auk : raknualt : sun : sin
: urþu : ta --- R : tan --- ku : ua-u : rikiR : o rauniki :
ak : snialastiR : i : suiþiuþu ·


"Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son. De dogo i Danmark. De voro mäktigast i Röninge och de raskaste i Svitjod."

Det mest intressanta ordet på den här stenen torde vara det gamla landsnamnet suiþiuþu, alltså Svitjod eller Svearnas rike. Namnet förekommer bara här och på två stenar till - i Danmark (DR 216) och på Simrisstenen i Skåne (DR 344).
Suidiud
Namnet Svitjod försvinner spårlöst i alla texter efter vikingatiden och dyker egentligen inte upp igen förrän vid mitten av 1300-talet. På isländska heter Sverige alltjämt Sviþiód. Men att begreppet har gamla anor är ställt tom allt tvivel. Det finns ett gotiskt ord - þiuda - som betyder "folk". Det är ett så gammalt ord att det sträcker sig hela vägen tillbaka till urindoeuropeiskan, där samma begrepp var ett (rekonstruerat) teuteh. Detta ord går igen i de flesta av språken i det indoeuropeiska språkträdet, men särskilt i den germanska grenen. Man hittar till exempel ordet i namnet på den skog där germanstammen cheruskerna besegrade en romersk legion under ledning av Arminius år 9 e.Kr. - Teutoburgerskogen. (Det är ett av världshistoriens få förintelseslag för övrigt, dvs. där ena sidan dödas till siste man.) Tyskarna kallar sitt land för Deutschland, och det betyder således "folk-landet", medan engelsmännen kallar holländarna för "the Dutch". Återigen samma ord! På walesiska heter begreppet tud, på litauiska tauta osv. Svi-þiód betyder alltså Svearnas folk ordagrant. Så nu vet du det!

Simrisstenen
Den för landskapet Skåne så ovanliga runstenen står uppställd utanför kyrkan i Simrishamn. Skåne var danskt till 1600-talet för den som inte har riktig koll på den svenska historien!
Ornamentiken och runornas form tyder på att det troligen är någon runristare från Uppland som varit framme när det begav sig. Stenen nämner en ung man vid namn Ravn ("korp"), som tjänstgjorde hos "Konungen i Svitjod". Detta är den enda av de skånska runstenarna som har den här typen av runslingor, så anknytningen till Sverige är tydlig.

Suidiud