runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 166 Grinda 

Grindasten 2
Detta är en av två stenar som står resta vid Grinda strax söder om Aspa. Den första heter Sö 165 och står blott några steg åt vänster.

Stenens mitt pryds av ett stort kors och runorna löper i två slingor runtom detta. Stilen på båda stenarna är ganska ålderdomlig, både vad gäller utseende och runornas form, men mer om det nedan. Det som är extra spännande med den här stenen är att även Saxland omnämns, dvs nuvarande Nordtyskland. Att det rör sig om en englandsfarare är ställt utom allt tvivel när man ser dessa runor:

aklati

: kriutkarþr : ainriþi : suniR : kiarþu : at : faþur : snialan :
kuþuiR : uaR uastr : a : aklati : kialti : skifti :
burkiR : a : sahks : lanti : suti : karla :


"Grytgård, Enride, sönerna, gjorde (minnesmärket) efter sin käcke fader. Gudver var västerut i England, skiftade (dana)gälden, hemsökte borgar i Saxland."

Slutet på inskriften är versifierat:
Griutgarðr, Æinridi, syniR
giarðu at fa
ður sniallan.
GuðveR vaR vestr a
Ænglandi,
gialdi skifti.
BorgiR a Saxlandi
sotti karla.

  Grytgård, Enride, sönerna
  gjorde åt fader käck.
  Gudver var västerut i England,
  gäld skiftade han.
  Borgar i Saxland
  (hem)sökte han manligen


Stenen omtalar med andra ord en man som varit både i England och i Saxland på härjarstråt. Saxland låg på andra sidan om den väldiga försvarsmuren Danavirke, som sträcker sig tvärs över Syd-Jylland där näset är som smalast. Den viktiga orten Hedeby ligger alldeles i dess närhet, och det är väl troligt att den gode Gudver vistats där någon tid. Versmåttet är okänt, och kallas därför för Grindastrofen i brist på bättre.

Topprunorna

Lägg märke till det s.k. stols-s som finns i ordet suniR på stenens topp. År 1882 höll man på att räta upp Sö 165, som höll på att falla omkull, och i samband med det röjdes jorden av från en stenhäll som stack upp ur jorden bara någon meter därifrån. Då man tittade närmare visade det sig att undersidan var runristad, och därför restes även denna sten upp intill den förra.

Det här är en sådan där sten som kräver rena detektivarbetet när det gäller att tidsbestämma de händelser som omtalas. Otto von Friesen menar att det där med att Gudver varit och skiftat gäld i England måste avse en andel i de 16000 pund(!) som kung Etelred köpte sig fred med Sven Tveskägg och Olov Tryggvessons efter deras anfall på London 994. Efter denna framgång nöjde sig inte vikingarna med detta, utan for till både Bretland och Saxland för vidare härnad. Att svenskar och danskar deltog i härjningar kring Elbe vittnar Adam av Bremen om tillsammans med några andra tyska historieskrivare. von Friesen styrker sina påståenden med att stilen på runorna och ornamentiken är av det ålderdomligare slaget, och att ristningen därför inte kan vara äldre än 1025.

Erik Brate å sin sida hävdar att det finns brister i von Friesens bevisföring. Framför allt gäller det den kronologiska ordningen på händelserna, för granskar man källorna närmare så var det den 8 september 994 som Sven och Olov kom till London med 94 drakar fullastade med rovlystna vikingar. De härjade i södra England under hösten, övervintrade i Southampton och plundrade Wessex inpå bara skinnet. Anfallen i bygderna kring Elbe och Weser ägde bevisligen rum innan anfallet på England, närmare bestämt runt den 23 juni!

Brate fortsätter sitt resonemang med att det mer sannolikt var Knut den Stores danagäld på 82500 pund(!!) år 1018 som Gudver fick sin beskärda del av. Alltså måste härjningarna i Saxland ha ägt rum efter detta årtal, och bland andra Adam av Bremen nämner vikingars härjningar runt Elbe och Weser omkring 1040. Det är, som Brate så riktigt påpekar, inget som hindrar att Gudver varit 20-25 vid Knuts erövring av England och 45-50 år när Saxland hemsöktes. Det finns dessutom ytterligare en sten som pekar på att Brates variant är den troliga, Sö 217.