runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 140 Korpbron

Den andra
Den här runstenen står rest intill Sö 139 vid den lilla Korpbron över den lika lilla bäcken på gården Jurestas ägor. Stenen hittades 1899 i åkern söder om den plats där den nu står uppställd. Den var då delad i två stycken, vilket framgår av bilden, men sattes ihop med några järnkrampor.

Det mest spännande med inskriften är förstås det faktum att asen Tor finns omnämnd - det är den enda stenen i Sörmland som kan skryta med det!

Tor skydde!

Det är den synnerligen intressanta binderunan på den plats där det brukar vara ett kors som nämner gudens namn. Läser man från "klockan 7" blir runföljden siþi þur, eller från "klockan 1" þur siþi. Troligen är det en åkallan om att Tor ska skydda stenen från förstörelse, och formen är känd från andra inskrifter. På isländska betyder siða att "åstadkomma något" eller att något "är i god ordning". Här kan man alltså anta att resaren, eller den döde, var asatroende och inte kristen som så många andra i trakten! Eller så var han både och - för säkerhets skull. Inte särskilt ovanligt det heller.

: santar : raisþi : stain : eftiR
: iuar : franta sin : inki : fuþiR
: sun
· snialiRa  siþi þur

"Sandar reste stenen efter Joar (eller Ivar) sin frände.
Ingen föder en käckare son. Tor skydde (vården)!"

Ristningen står i en tydlig slinga som följer stenens kant ganska väl, men det sista ordet snialiRa finns i mitten. Det är förstås omöjligt att avgöra om namnet på den döde är Joar eller Ivar, eftersom båda namnen stavas på samma sätt och är lika vanliga på vikingatiden. Det som tyder på att det kan vara Joar är namnet på gården i närheten: Juresta (eller Jursta).
Båda stenarna
De båda runstenarna vid Korpbron