runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 54 Bjudby

De ståtliga Bjudbystenen
Den här ståtliga stenen på närmare tre meter står upprest i det så kallade Björkvallakorset strax söder om Vadsbro och någon kilometer väster om Blacksta kyrka. Bygden är en fornminnesrik trakt, och säkert var landen mellan sjöarna Yngaren och Långhalsen väl ansedda under vikingatiden. Inte långt från den här stenen hittar man Sö 55 som är minst lika imponerande, men den här uppvisar en aningen mer intressant inskrift.

En pastor Marchelius omnämner platsen redan 1668 när han beskriver två skeppssättningar och en ansenlig storhög där ett Doomsäthe eller Tinghställe fordom varit hafver. Den gode pastorn skriver vidare att det ligger en stor slät sten på detta ställe, men att han är osäker på om den alltid legat så eller om den varit upprest och sedan fallit omkull.

Vid mitten av 1700-talet är det en Lars Hallman som skriver om stenen igen, och den ligger då fortfarande med runorna nedåt. Han kan dock konstatera att av tingshögen och gravarna finns det allt mindre kvar, eftersom gruset i dem årligen används till vägunderhåll. Hundra år senare är högar och stenkretsar borta, men runstenen får åter äntligen stå upprest i all sin prakt!

En stor brödraskara på sex personer finns således omtalade på denna sten, och fadern hette Viking. Inget märkvärdigt med det egentligen, även om namnet Nattfare kanske inte är det vanligaste. Det märkvärdiga är istället ordet latburniR. Man menar att detta ord ska läsas landborniR, det vill säga en man som äger jord redan vid sin födsel. Viking har alltså varit en viktig och betydande person i trakten, kanske rentav en lokal hövding eller kung med stort inflytande. Man kan gärna jämföra med begreppet odalman, och senare tiders adel för att lättare förstå innebörden av ordet. I vilket fall som helst är bröderna noga med att påpeka att de dels är Vikings söner, dels är "landsborna män"!

þurstain : auk : aystain : auk : natfari : raistu : stain :
at : finuiþ : auk : ulif : þurkil · byruþr : sin :
uaru · aliR · uikiks · suniR
latburniR · man : litu · rita · stain
stainkil : rist : runaR

"Torsten och Östen och Nattfare reste stenen efter Finnvid och Olev, Torkel, sina bröder. De voro alla Vikings söner av länsadelsbörd, läto resa stenen. Stenkil ristade runorna."

Slutraderna är en halvstrof i fornyrðislag:

Varu alliR
Vikings syniR,
lændborniR mæn,
læto rætta sten.

Infoskylten

Bild på den informationsrika skylten invid stenen


Namnet Viking intar en central plats i stenens mitt
Stenen har även en ristarsignatur, och den finner man på ena smalsidan. Stenkil tycks ha varit en duglig runmästare, och de båda ristarna på Sö 55 har säkerligen låtit sig inspireras av honom när de ristade in Hävners minnesord. Att det inte är tvärtom kan man lista ut genom att titta på ornamentiken på de båda stenarna - den här uppvisar en något ålderdomligare stil, och ögat på draken är cirkelrunt, vilket brukar indikera tidigt 1000-tal. Sö 55 har dessutom ett mer invecklat ringkors i Urnesstil, ett stildrag som är av senare datum. Man kan givetvis ha fel i detta resonemang, men tittar man därtill på runorna är dessa av klart äldre karaktär på den här stenen. Tydligast är kanske u-runan, men framför allt att Stenkil använder denna u-runa som ett o, medan Brune och Slode nyttjar den egentliga o-runan för samma ljud.
Viking
Stenkil
Stenens mittparti
Stenkils signatur på runstenens sida. Han lär knappast ha något med kungaätten Stenkil att göra, men man vet aldrig ...
Det harmonierande och vackra mittpartiet. Observera ordet latburniR som står ristat till vänster, innanför den yttre runslingan .