runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 106 Kungshållet, Kjula ås

Alriks sten
Denna ståtliga runsten står rest i Kjula vid den gamla vägen mellan Eskilstuna och Strängnäs, alldeles intill den plats som i äldre texter kallas Tingshögen och Kungshållet. Som synes på bilden reser sig flera mäktiga gravhögar kring stenen, men av det stora gravfält som ursprungligen funnits här återstår inte mer än det man kan se just runt Kjulastenen. Troligen sträckte sig gravarna hela vägen bort mot Högstena, Sö 105, och fram till den nya motorvägen. Idag är det bara ett enda stort grustag av hela åsen.

Det finns flera indicier som tyder på att den här stenen hör ihop med Ramsundsberget, men även med en uppmärksammad sten i Uppland, som kallas Brostenen. Kjulastenen har därtill en mycket intressant inskrift, vars innebörd än idag är osäkert tolkad i sin helhet. Storheter inom runologin såsom Bugge, Brate och von Friesen har alla sina tolkningar och läsningar, liksom även Wessén. Det man tvistar om är som vanligt hur den poetiska omskrivningen av stordåden ska tolkas och vilka runor man faktiskt kan läsa osv. Jag ska försöka ge några fler förslag till det som finns i Runverket, och som återges under runorna till vänster.

Namnet Spjut finns inte i någon annan inskrift eller i något annat sammanhang över huvud taget, och det rör sig med största sannolikhet om ett tillnamn. Det finns några forskare och författare som menar att alla vikingar hade ett namn ombord på skeppen, men ett annat hemmavid - Spjut skulle alltså vara det namn krigarna kallade sin mäktige hövding på färden i västerled.

Vem var då denne Spjut? Det är här kopplingen till Sigurdsristningen, Sö 101, blir intressant! Det finns några olika förslag på släktskapet mellan de inblandade personerna, och dessa presenteras längre ner på sidan. Helt klart är i alla fall att Alrik, Spjut och de andra har tillhört en mäktig och betydelsefull släkt i dessa trakter!

+ alrikR : raisti : stain x sun x siriþaR x at x sin faþur x sbiut x
x saR x uisitaula x um x uarit : hafþi x
burg x um brutna : i : auk x um barþa +
x firþ x han x karsaR x kuni // x alaR x

"Alrik reste stenen, son till Sigrid, efter sin fader Spjut, som västerut varit hade, nedbrutit borg och i den slagit (anglosaxarnas) här. (Anglosaxiska) fästena kände han alla."

Eftersom Alrik är så noga med att säga att han är son till Sigrid, så är det inte särskilt svårt att förstå hur betydelsfull Sigrid måste ha varit. Hon tycks ju till och med vara mäktigare i anseende än vad Spjut är, annars verkar det otroligt att han nämns först på andra plats i den så kallade resarformeln.
burg

Borg
i närbild - lägg märke till b-runan och g-runan

Bilden till höger visar namnet på resaren Alrik samt slutordet 'alaR' på fornyrdislagstrofen. Bilden ovanför visar ordet borg, där samtliga runor har den karakteristiska form som går igen även på Ramsundsbergets Sigurdsristning! Öppet b, ganska rakt u, rundat och utsvängt r samt stunget k = g. Likheterna är för många och för uppenbara för att man ska kunna avfärda dem. Som man kan se på runstensbilden går dessutom vissa element i ornamentiken igen på den här stenen och Sigurdristningen. Det finns en teori om att Spjut eller någon annan har haft med sig en dyrbar vävd tapet hem som krigsbyte från t.ex England, med just detta samgermanska mytiska stoff avbildat. Någon (kanske Sigrid) har sedan bett denne okände runmästare att använda mönster och motiv även på dessa runristningar. Låter ganska troligt tycker jag!


Alrik
Alrik + alaR

Slutet på inskriften är som sagt skriven i metrisk form och transkriberad lyder den:
saR væstarla
um varit hafði,
borg um brutna
i ok um barða;
færð han karsaR
kunni allaR.
Direktöversatt blir det en läsning närmare vad det faktiskt står med runor:
som västerut
varit hade,
brutit borg
och borgmän däri slagit;
befästningskonster
kunde han alla.
Otto von Friesen har ett annat (något bristfälligt) förslag, där vissa av runorna måste omtolkas:
Sá væstarla
umb verit hafði,
borg umb brotna
baug umb Barða.
Færð hann kǫrvar
kunni allrar.
Om man översätter detta förslag till läsning blir det som följer:
Vida i väster-
väg han farit,
borg han brutit
barder kuvat;
alla sjukdomars
art han kände.

Om man utgår från de namn som nämns på Sigurdristningen, och lägger till den här inskriften får man ett antal möjliga konstellationer som ser lite olika ut beroende på hur man läser. Det man kan vara helt säker på är att Sigrids far hette Orm och att Alriks far var Spjut. Men sedan då? Brate tror att Sigrid var gift först med Spjut och sedan med Holmgers son Sigröd. Otto von Friesen menar istället att Sigrid i sitt andra äktenskap var gift med Holmger, och fick med honom sin andra son, Sigröd. Själv tror jag att Wessén ligger närmast sanningen, nämligen att Spjut och Sigröd är samme person! Han är i så fall son till Holmger, gift med Sigrid, och tillsammans har de sonen Alrik!

Brate föreslår följande släktskap:


Orm
Holmger

Sigrid
^
1. Spjut
< gift med >
2. Sigröd
Alrik

Wessen vill göra följande uppställning med utgångspunkt i att Spjut och Sigröd skulle vara samma person:

Holmger

Orm
^

^
Sigröd Spjut
< gift med >
Sigrid

Alrikvon Friesen föreslår följande släktskap:


Orm


Sigrid

1. Spjut
< gift med >
2. Holmger
Alrik

Sigröd